Máy dán màng giấy bóng kính BOPP YUPA T360

999.888