Máy gấp màng giấy bóng kính BOPP YUPA JD-260

999.888