Máy dán màng giấy bóng kính BOPP YUPA T160

999.888