Máy dán màng giấy bóng kính BOPP YUPA T280

999.888