Máy gấp màng giấy bóng kính BOPP YUPA JD-360

999.888