Máy dán màng giấy bóng kính BOPP YUPA T400

999.888