Máy dán màng giấy bóng kính BOPP YUPA 380

999.888