Máy phóng nhãn màng co dạng nằm ngang cho tuýp thuốc, lọ thuốc YUPA