Máy co màng nhiệt đồ nội thất tự động YUPA-6540

999.888