Máy phân tích phần uốn, Kiểm tra phần uốn của phần đầu cuối

0