Cặp nhiệt điện Cáp kim loại Braids Stripper (WL-BP200)

0